تمام فرهنگ*ها و مذاهب به شخصیت انسانی و رفتار شایسته ی نوع بشر با دیگر همنوعان خود ارزش زیادی قایل است و دلیل این مدعا را می*توان در ضرب*المثل*های متعدد و متفاوتی که در فرهنگ*های مختلف وجود دارد یافت.

در زبان فارسی “ادب مرد به ز دولت اوست” از برجسته*ترین این مثال*ها است که معادل انگلیسی آن چیزی مثل “Manners maketh man” خواهد بود.

در کارهای روزمره بارها پیش می*آید که بابت رفتار بد خود مجبور به ابراز تاسف و ندامت هستیم. در چنین مواقعی می*توانید از جملات زیر بهره ببرید:


Living in the favorable and
unfavorable situation is called
“PART OF LIFE”,
But smiling in all those situations
is called
ART OF LIFE